Gebruiksvoorwaarden website

Copyright © Libinvest - Alle rechten voorbehouden - Trade dress

1. Raadpleging van deze website - Het raadplegen van deze website is onderworpen aan de instemming met deze bepalingen en alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, verklaart u kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en ze zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

2. Intellectuele eigendomsrechten - De inhoud van deze website is beschermd door het nationale en internationale intellectuele eigendomsrecht. De vermelde merken zijn gedeponeerde merken. De elementen die samen deze website vormen (merken, grafische vormgeving, logo's, teksten, slogans, afbeeldingen, video's en alle andere onderdelen), zijn eigendom van Libinvest Cosmetics nv of van derden die Libinvest Cosmetics nv de toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken. Overeenkomstig de wetten op de intellectuele eigendomsrechten, is elke vorm of wijze van reproductie van de hele website of van onderdelen ervan, zonder voorafgaande toestemming strikt verboden.

3. Aansprakelijkheidsbeperking - Libinvest Cosmetics nv doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de beschikbare informatie op deze website betrouwbaar, correct en up-to-date is. Desalniettemin garandeert Libinvest Cosmetics nv geenszins dat de informatie accuraat of exhaustief is. Libinvest Cosmetics nv wijst alle verantwoordelijkheid af voor eender welke onduidelijkheid, onjuistheid of lacune en meer algemeen voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, aanleiding, aard of gevolgen ervan, die is veroorzaakt door iemands toegang tot de website of de onmogelijkheid om er toegang toe te verkrijgen, alsook door het gebruik van de website en/of de waarde die werd gehecht aan eender welke informatie die er rechtstreeks of onrechtstreeks van afkomstig is.

4. Hyperlinks - Voor het plaatsen van hyperlinks naar deze website is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van Libinvest nv. De hyperlinks op deze website die verwijzen naar andere internetbronnen zijn duidelijk aangegeven en werden vooraf medegedeeld aan en/of goedgekeurd door de website waarnaar wordt gelinkt. Libinvest nv verbindt zich ertoe de hyperlinks te verwijderen op het eerste verzoek van de bedrijven aan wie de websites toebehoren en is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

5. Updates - Libinvest Cosmetics nv behoudt zich het recht voor om de inhoud van de documenten op deze website te allen tijde aan te passen of te verbeteren en dit zonder voorafgaande kennisgeving. Hebt u een fout of lacune gezien of wenst u een verbetering voor te stellen? Neem dan gerust met ons contact op. Alvast bedankt.

6. Geschillenregeling - Enkel en alleen het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de website door de partijen. Indien er zich moeilijkheden zouden stellen bij de interpretatie van de verschillende vertalingen van deze wettelijke vermeldingen, dienen de partijen zich te houden aan de Franstalige versie, die als enige rechtsgeldig is. In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Charleroi bevoegd.

Versie 05/2013

Bekijk ook